OSCAR 7Satellite not in dbase
ISSSatellite not in dbase
HAMSATSatellite not in dbase
DELFI-C3Satellite not in dbase
EYESAT-1Satellite not in dbase
FUNCUBE-1Satellite not in dbase
UKUBE-1Satellite not in dbase
STRAND-1Satellite not in dbase
QB50P1Satellite not in dbase
QB50P2Satellite not in dbase
JAS-2Satellite not in dbase
AO-85Satellite not in dbase
NOAA 18Satellite not in dbase
NOAA 15Satellite not in dbase
NOAA 19Satellite not in dbase
LILACSAT 2Satellite not in dbase
LUSEXSatellite not in dbase
NAYIF-1Satellite not in dbase